GreeOn abonnement

Abonnement

GreeOn Plus
€9.99/per maand (incl. BTW)

  • Eénmaal per jaar reinigen van de ketel
  • Nameten en afstellen van de regelapparatuur
  • Bijvullen en ontluchten van de installatie bij onderhoud
  • Storingsdienst 24 / 7
  • Geen voorrijkosten bij onderhoud en storingen
  • Geen arbeidskosten bij onderhoud
  • Geen arbeidskosten bij storingen

Servicevoorwaarden

Het eenmaal per jaar schoonmaken of inspecteren van de CV-ketel, en/of secundair toestel volgens opgave van de fabrikant. Tot de ketel behoren de volgende onderdelen: elektrotechnisch vanaf de wandcontactdoos waarop de ketel elektrisch is aangesloten (de wandcontactdoos zelf behoort niet tot de ketel); gas technisch vanaf de ketel tot en met de gaskraan, waterzijdig tot aan de warm en koud waterkoppeling in of direct onder de CV-ketel.

Niet in de abonnementen zijn begrepen:

* Eventuele gebruikte onderdelen zijn niet inbegrepen;
* Stagnatie in de stroomtoevoer of defecte zekeringen (meterkast);
* Stagnatie in de gastoevoer (b-klep, gaslevering, lucht in de gasleiding);
* Onvoldoende waterdruk (bijvullen) en ontluchten (ook zonneboiler);
* CV-ketel resetten en/of waakvlam aansteken (alleen bij oudere CV-ketel);
* Vervangen van de kamerthermostaat en/of weersafhankelijke regeling;
* Vervangen van het expansievat;
* Vervangen van de warmtewisselaar en boiler (ketel);
* Reparaties aan gas- en waterleidingen;
* Het leveren en monteren van nieuwe onderdelen ter vervanging van oude defecte onderdelen in de CV-ketel;
* Het repareren en/of vegen van de schoorsteen/rookgas afvoerkanaal;
* Reparatie van lekkages in het leidingnet/radiator(en)/kraan/convector(en) en/of vervangen onderdelen CV-installatie;
* Het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van overmacht of molest situaties zoals: natuurrampen, blikseminslag, brand, aantoonbaar vandalisme en werkzaamheden door gebruiker of derden en dergelijke. 

Bij een eventuele storing aan de CV-ketel dient u zelf het volgende te controleren:

* De waterdruk voldoende is: ± 1,5 bar op de drukmeter, van de CV-ketel. Is dit niet het geval dan dient u dit zelf bij te vullen;
* De installatie voldoende ontlucht is;
* De stekker wel in de wandcontactdoos is geplaatst, of de bedieningsschakelaar op stand “bedrijf” is gesteld en of de zekeringen in de meterkast in orde zijn;
* De kamer- en ketelthermostaat hoog genoeg staan ingesteld
* De waakvlam wel brandt (alleen bij oudere CV-ketels); 
* De gaskraan bij de CV-ketel geopend is en er gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan is de gasmeter is uit gezet, duurt het geruime tijd voordat de gasdruk weer opgebouwd is);
* Of er voldoende radiatorkranen (in de woonkamer) openstaan; 
* Of alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (dit bij een CV-ketel met een warmwatervoorziening);
* Alle toestellen dienen zonder hulpmiddelen bereikbaar te zijn voor onderhoud en eventuele storingen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het bereikbaar maken van deze installaties;

Mocht blijken dat een storing toch een gevolg is van het niet of onvoldoende controleren en uitvoeren van bovenstaande punten, zijn wij gerechtigd de kosten bij u in rekening te brengen.

Onze betalingsvoorwaarden zijn:
Betaling binnen 14 dagen na factuur datum.
Abonnementen gelden voor één jaar en worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement door de opdrachtgever of installateur 1 maand voor de afloopdatum schriftelijk wordt opgezegd (bijvoorbeeld in verband met verhuizing).
Wij behouden ons het recht voor in geval van achterstallige betalingen onze verplichtingen zoals genoemd in dit abonnement niet na te komen.
Indien op de afgesproken tijd geen toegang tot het object mogelijk is kunnen wij de gemaakte kosten doorberekenen.