Algemene voorwaarden serviceabonnement

Algemene Voorwaarden Serviceabonnement

ARTIKEL 1 – WERKINGSSFEER

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (Klant) en GreeOn (GREEON.NL) overeengekomen serviceabonnement. Dit serviceabonnement is gekoppeld aan de aanschaf van een nieuwe cv-ketel via GreeOn.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
* Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot een Serviceabonnement is aangegaan.
* GreeOn: GreeOn, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens GreeOn optredende installatiebedrijven.
* Installatie: De complete cv-ketel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een evt. ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 45 liter.
* de gasleiding, inclusief de gaskraan.
* de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie.
* de cv -aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler.
* de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de cv-ketel of tot aan de dak toevoer of het bouwkundig kanaal.
* de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de cv-ketel. tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van de cv-ketel gemeten
* Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek onderhoud en storingshulp tijdens de contractperiode.
* Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een woninginstallatie die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen.
* Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) de installatie, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

ARTIKEL 3 – SERVICEABONNEMENT

1. Het Serviceabonnement omvat periodiek onderhoud en het verhelpen van (eventuele) storingen zonder bijkomende extra kosten. Hierdoor hoeft de Klant zich, behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten en arbeidskosten.
2. Materiaal kosten zijn uitgesloten.


ARTIKEL 4 – VOORWAARDEN EN INGANGSDATUM

1. Het Serviceabonnement is een dienst die tegelijkertijd en in combinatie met de aanschaf van een nieuwe Cv-ketel wordt afgesloten bij GreeOn.
2. Het gekozen serviceabonnement gaat direct na oplevering van de Installatie in en kent een minimale looptijd van 1 jaar, wordt automatisch verlengd, is per maand opzegbaar.

ARTIKEL 5 ONDERHOUDSBEURTEN EN STORINGEN

1. Binnen 12 maanden na oplevering van de installatie vindt een eerste inspectiebeurt plaats. Daarna gebruiken we de onderhoudsbeurten, voorgeschreven door de fabrikanten van tenminste eens per 18 maanden of zoveel vaker dan nodig geacht wordt door GreeOn
2. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld.
3. Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door GreeOn, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. GreeOn verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de Klant.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

* De Klant is verplicht om er voor zorg te dragen dat GreeOn nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waarin de cv-ketel is geplaatst.
* De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien GreeOn meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
* De Klant verschaft GreeOn de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.
* De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.
* Indien de Installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de klant – voor zover niet anders is overeengekomen – in herstel van het gebrek.
* Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; bereikbaarheid van de gehele Installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn, (ter beoordeling van GreeOn) de radiatoren en leidingen van de klant mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren (ter beoordeling van GreeOn) De klant informeert GreeOn tijdig over wijzigingen van zijn contact en of- bankgegevens.

ARTIKEL 7 – STORINGEN EN WERKZAAMHEDEN DIE NIET ONDER EEN SERVICEABONNEMENT VALLEN

1. De volgende Storingen vallen niet onder de reikwijdte van een Serviceabonnement en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, in rekening gebracht:
* Storingen als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van onderhoud door toedoen van klant;
* Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant;
* Storingen aan de Installatie die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
* Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;
* Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
* Storingen in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;
* Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie;
* storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling (herprogrammering valt niet onder een Serviceabonnement);
* Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de Installatie onbereikbaar maken en niet door GreeOn zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door GreeOn worden uitgevoerd.
2. Het tussentijds bijvullen / ontluchten valt niet onder het Serviceabonnement.

ARTIKEL 8 – SCHADE

1. In geval van een tekortkoming door GreeOn in de nakoming van haar verplichtingen onder het Serviceabonnement dat te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de GreeOn, is GreeOn aansprakelijk voor directe personen- of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is tot een bedrag van maximaal €450.000, = per gebeurtenis. GreeOn is echter nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst-of inkomensderving daaronder begrepen.
2. GreeOn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leiding lekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten.
3. Indien aan de Installatie of de daaraan verbonden, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na plaatsing van de cv-ketel werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de Klant of door derden al dan niet in opdracht van de Klant, is GreeOn niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

ARTIKEL 9 LOOPTIJD EN BEËINDIGING

1. Het Serviceabonnementen heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. De klant heeft na de minimale looptijd van 1 jaar het recht het Serviceabonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen.
2. Bereikt een cv-ketel de leeftijd van 15 jaar, dan wordt het Serviceabonnement automatisch beëindigd.
3. Indien het Serviceabonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht. Ook is de klant dan gehouden administratiekosten aan GreeOn te vergoeden.
4. De opzegging dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden bij GreeOn. GreeOn en Klant hebben te allen tijde de bevoegdheid met een opzegtermijn van een maand het Serviceabonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van GreeOn dan wel van de Klant.

ARTIKEL 10 – HET TARIEF

* De geldende tarieven zijn terug te vinden op https://greeon.nl/onderhoud
* De overeengekomen tarieven kunnen per 1 juli van het kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal deze indexering plaatsvinden op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS.

ARTIKEL 11 – BETALING

1. De aan GreeOn op basis van het Serviceabonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van de rekening van de Klant. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door GreeOn na voorafgaande machtiging door de Klant ook automatisch afgeschreven van de bank/gironummer van de Klant.
2. Indien de Klant niet tijdig betaalt, wordt hij – zonder verdere ingebrekestelling – geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt GreeOn eenmalig een betalingsherinnering waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen, zodat automatische incasso binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering mogelijk is. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan GreeOn.nl, tenzij de Klant een consument is, rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. GreeOn is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

ARTIKEL 12 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

1. Middels specifieke software en hardware is GreeOn in staat om de werking van individuele cv-ketels op afstand (via een digitale verbinding tussen de Cv-ketel en de server van GreeOn.nl) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.
2. In het kader van het bovenstaande doel zal GreeOn gegevens, betreffende de werking, van individuele cv-ketels registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met GreeOn
3. De informatie die GreeOn verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.
4. Indien een klant bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan deze klant om GreeOn hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.

ARTIKEL 13 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN EN SERVICEABONNEMENTEN

1. GreeOn kan de Algemene Voorwaarden, het Serviceabonnement en (de hoogte van) het tarief wijzigen. GreeOn maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de klant is, dan heeft de klant het recht om het Serviceabonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel
* verhoging van een tarief conform artikel 10;
* technische wijzigingen in het Serviceabonnement die door GreeOn op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT

1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN

1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 22-08-2018.
2. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van GreeOn wordt omgezet in een andere of indien GreeOn haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.
3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.